14 Aralık 2011 Çarşamba

UPS modelleri nelerdir?

UPS’ler yapıları itibariyle;
Statik UPS ve Dinamik UPS olmak üzere ikiye ayrılırlar.
Statik UPS’ler de çalışma şekillerine göre;

 • OnLine UPS,
 • Line Interactive UPS,

Off Line UPS olmak üzere üçe ayrılırlar.

Bütün modeller aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır.


Statik UPS nedir?

Statik UPS tanımı içine giren farklı çalışma prensiplerinin tamamında, genel olarak üç ortak temel unsurdan söz etmek mümkündür. Bunlar; şebekeden sağlanan AC enerjiyi doğrultarak akü grubuna ve eviricilere aktaran doğrultucu, akü grubundan ve doğrultucudan alınan DC enerjiyi tekrar AC enerjiye evirerek yüklere aktaran evirici ve bu işlemler için gerekli DC enerjiyi depolamak için kullanılan akü grubu’dur.

Şebekeden çalışma anında AC/DC ve DC/AC dönüşümü yaparlar

ve kesinti halinde çıkışı akü grubundan beslerler. OnLine UPS, Line Interactive UPS ve Off Line UPS olarak üç ayrı tip Statik UPS vardır. Off Line tipi UPS’ler genellikle küçük güçlerde üretilirler. Çünkü şebekedeki elektrik kesintisi durumunda UPS’in yükü akü grubuna aktarması sırasında yüksek güçlerde sorunlar yaşanabilir. OnLine UPS modellerinde böyle bir durum söz konusu değildir. Çünkü yük sürekli olarak AC/DC/AC dönüşümü yapılarak beslenmektedir. Şebeke kesintilerinde herhangi bir kesinti yoktur. Bu yüzden OnLine UPS sistemleri yüksek güçlerde sorunsuzca kullanılabilir.

Statik UPS’lerde yapısal nedenlerle ortaya çıkan, şebekeye yönelik harmonik salınımlar ve giriş güç faktörüne yönelik olumsuz etkiler, yeni nesil UPS’lerde azaltılmıştır. Bu amaçla, özellikle büyük güçlerdeki yeni nesil UPS’lerde 12 Darbeli Doğrultucular ve Giriş Harmonik Filtreleri ön plana çıkmış, ayrıca PFC (Power Factor Correction) devrelerinin kullanımı yaygınlaşmıştır.


Akü grubunun şarj yönetiminde ise akülere zarar vermemek için akım sınırlama, yüksek gerilim koruması, ortam sıcaklığı ve akülerin özel çalışma karakteristiklerinden faydalanılarak akülerin kullanım ömürleri arttırılabilir. Statik UPS’lerde, yükleri aküler üzerinden beslemek ve bu amaçla AC çıkış gerilimi üretmek için kullanılan evirici kısmı, dinamik UPS’lerden farklı olarak, her zaman statik teknolojiye dayalıdır. Özellikle OnLine UPS sistemlerinde güncelliğini koruyan PWM (Puls Width Modulation), AC sinüs çıkış elde etmek için en yaygın yöntem olarak kullanılır.

IGBT kontrol tekniklerindeki son gelişmeler sayesinde, günümüzde %100 dengesiz yükler için çıkış faz kaymaları, gerilim değişim oranları asgariye indirgenmiş olan statik eviriciler kullanılmaya başlanmış ve bu tür ayrıntılarda avantajlı konumda olan dinamik eviricilerle rekabet edebilecek düzeyde, yüksek güçlü statik UPS’ler ortaya çıkmıştır.

Statik UPS’leri oluşturan bu temel kısımlara ek olarak, diğer tüm UPS’ler için de geçerli olan, kontrol paneli ve kontrol yazılımları da, hem UPS’lerin teknolojik düzeylerini ortaya koyan, hem de kullanıcıyla doğrudan ilgili olan unsurlardır. Özellikle OnLine UPS’ler açısından önemli diğer unsurlar ise; yükü şebekeye aktarmaya yarayan Statik ByPass Anahtarı, giriş, çıkış ve DC bara filtreleri olarak sıralanabilir.

Dinamik UPS nedir?

Dinamik UPS’ler adından da anlaşılacağı gibi herhangi bir arıza durumunda yükü hareketli parçalarla besleyen UPS sistemleridir. Ancak uygulamalarda oldukça farklılık gösterirler. Dinamik UPS’ler genelde yüksek güç uygulamalarında kullanılırlar ve bir alternatör grubu ile birlikte çalışırlar.

Özelikle, kinetik enerji depolama teknikleri açısından kendi aralarında farklılıklar gösteren Dinamik UPS’ler, son dönemde yarıiletken teknolojisindeki gelişmelerin etkisiyle, kısmen statik uygulamaları da içermeye başlamışlardır. Bazı üreticiler, bu alanda da birbirlerinden farklı karma uygulama yöntemleri geliştirmişlerdir. Örneğin enerji depolama işlemi bir akü grubu aracılığıyla statik olarak sağlanırken, yüke aktarma işleminin dinamik bir alternatörle gerçekleştirildiği uygulamalar mevcuttur.

Yine farklı bir yöntem olarak; enerji depolama işleminin bir volan üzerinde dinamik olarak gerçekleştirildiği, ancak girişte ve çıkışta statik doğrultucu-evirici devrelerin kullanıldığı sistemler de, bu tür karma uygulamalara örnek gösterilebilir.

OnLine UPS nedir?

UPS‘ler temel olarak 3 çeşide ayrılırlar. Bunlar;

1-) Eviricinin sürekli devrede olduğu beklemesiz olarak çalışan OnLine UPS’ler,

2-) Şebeke etkileşimli olarak çalışan Line Interactive UPS’lerdir,

3-) Eviricinin sadece şebeke arızası durumunda yükü beslediği, beklemeli olarak çalışan Off Line UPS (Stand-By UPS)’ler,

OnLine UPS’lerde şebekede enerji olsun ya da olmasın yük sürekli olarak evirici üzerinden beslenir. Şebekede enerji olduğu sürece hem aküler şarj edilir, hem de şebeke ile aynı frekansta çalışan evirici yardımıyla yük beslenir. Şebekede kesinti olması durumunda aküden aldığı enerjiyi yüke aktarır. Yükün bu biçimde beslenmesi sırasında şebekeden veya aküden besleniyor olması UPS çıkış gerilim kalitesi ve sürekliliğini değiştirmemektedir. Son teknoloji ürünler hep OnLine UPS mantığı ile üretilmektedir.

Online UPS sistemleri, motor-jeneratör uygulamaları gibi dengesiz frekansın sorun olduğu alanlarda da kullanılabilir. Ayrıca aşırı yüklenme, aşırı ısı, kısa devre gibi UPS üzerinde oluşan herhangi bir arıza durumunda yük Statik Anahtarlar üzerinden kesintisiz olarak şebekeye aktarılır. En iyi çıkış OnLine UPS sistemlerinde elde edilir. Çünkü şebeke arıza durumu hariç daima AC/DC/AC dönüşümü ile yüke enerji sağlar. Çıkış bu yüzden Off Line ve Line Interactive UPS sistemlerinden daha iyidir.

Line Interactive UPS’lerde şebeke varken evirici pasiftir ve bu durumda şebeke gerilimini regüle eden kısım ve akü şarj birimi aktiftir. Akü grubu ve evirici kısmı, şebeke enerjisi kesildiğinde devreye girer ve aküler üzerinden yükü besler. Akülerin doldurulması şebekenin normal olduğu durumda eviricinin ters yönde işletilmesiyle sağlanır.

Şebeke hatası oluştuğunda Statik Aktarım Anahtarı açılır ve güç akışı akülerdenUPS çıkışına doğru akmaya başlar. Çıkışa bağlı olan düşük anahtarlama geçişi özellikli regülasyon sistemi sayesinde gerilim düzenlemesi sağlanır ve gerçek düşük şebeke geriliminde (Brownout) de UPS’in çalışması sağlanır. Aksi haldeUPS anahtarlarının aküden çalışma durumuna geçirilir. Bu durum UPS’in çok zayıf şebekelerde de çalışabilmesine imkan vermektedir.

Line Interactive UPS‘ler piyasada özellikle voltaj regülasyonlu UPS olarak bilinmektedir. Bu doğrudur ancak; line interactive UPS’lerin birçoğu giriş gerilimini belirli toleranslar içerisinde kaldığı sürece olduğu gibi çıkışına yani yüke vermektedirler. Bu toleranslar cihaz üreticilerinin tercihine bağlı olarak değişebilmekle birlikte genel olarak 200 VAC ile 235 VAC aralığında oynamaktadır. Bu durum hassas cihazlar için oldukça önemli bir risktir.

Off Line UPS (Stand-By UPS)’lerde şebekede enerji bulunduğu sürece yük şebekeden beslenir, ancak evirici hazır bekletilir ve şebekede enerji kesildiği anda devreye girerek yükü beslemeye devam eder. Off Line UPS’ler tercih edilirken şebeke kesintisi durumunda devreye girme süresi en kısa olanı tercih edilmelidir. Daha çok tek kullanıcılı bilgisayar sistemleri ve çok hassas olmayan elektronik cihazlar için uygundur.

Aşağıdaki numaralardan bize 7gün / 24saat ulaşabilirsiniz;
0535 289 4 886
0530 969 4 822
0532 543 0 378

Web: www.necron.com.tr

UPS Nerelerde Kullanılır?

Şebekedeki bozucu etkiler ve kritik yükler:

Elektrik enerjisinin gittikçe yaygın kullanım alanı bulması, hayati önem taşıyan yada sürekli çalışması gereken, cihaz ve sistemlerde uygulanması, bu enerjiyi üreten kaynakların güvenilirlik sorununu gündeme getirmiştir. Tüketilen elektrik enerjisinin %95′den büyük bir oranını sağlayan AC şebekede, güvenilirlik için alınan tüm önlemlere rağmen, günümüz uygulamalarında yetersizliklerle karşılaşılmakta, kritik yük olarak nitelendirilen cihaz ve sistemlerin Kesintisiz Güç Kaynakları (UPS) üzerinden beslenmesi zorunlu olmaktadır.

AC şebekeleri aşağıdaki özellikleri sağladığı varsayılan gerilim kaynaklarıdır:
• Sabit efektif değer ve sabit frekansta alternatif gerilim sağlar.
• Gerilim dalga şekli sinüzoidaldir.
• Sağlanan enerji süreklidir.
• Sıralanan bu özellikler yükleme şekli ile değişmez.

Ancak bu özellikleri pratikte bulmak mümkün değildir. Şebekeyi oluşturan kuvvet santrallerindeki jeneratörlerden tüketicinin bağlandığı besleme klemensine kadar bütün birimler, belirtilen özellikleri sınırlı olarak sağlarlar. Gerilim efektif değeri ve dalga şeklinin değişmesi, genellikle yüklenmeye bağlıdır. Kısa devre empedansının ideal olarak sıfır olmaması, çekilen akıma bağlı olarak gerilimin değişmesine neden olur. Efektif değeri sabit tutmak için gerilim regülatörlerinden, dalga şeklini düzeltmek için filtre devrelerinden yararlanılabilir.

Şebekenin herhangi bir noktasında oluşacak geçici arızalar da tüketiciyi etkiler. Enerji nakil hattının kopması, aşırı Necron UPS Kullanan Uçakyüklenmede kesicilerin devreyi açması, nakil hattına yıldırım düşmesi, indirici ve yükseltici trafoların devreye girip çıkması gibi durumlarda; gerilimde kısa yada uzun sürekli kesintiler görülür ve tüketici temiz enerji ile beslenemez. Buna benzer durumlarda motor-jeneratör grupları gibi yedek güç kaynaklarına başvurulabilir. Ancak bunlar elektro mekanik dönüştürücüler olduğundan, kesinti süresini belli bir değerin altına indiremez. Kesinti sırasında grubun otomatik olarak çalıştırılması ve sürekli rejime girmesi bile birkaç dakika alır. Grubun sürekli çalıştırılması ve kesinti ile birlikte yükün jeneratöre aktarılması ise birkaç yüz milisaniye süre gerektirir. Ancak bu yol da ekonomik açıdan verimli değildir.

Modern teknolojinin getirdiği olanaklar yanında karşılaşılan belki de en önemli problem, elektrik gücü ile çalışan bir takım cihaz ve sistemlerin beslemede görülebilecek çok kısa süreli aksamalardan bile etkilenmeleridir. Hastaneler, havaalanları, haberleşme merkezleri gibi kuruluşların kesintilere tahammülü gittikçe azalmaktadır.

Şebeke arızaları endüstriyel otomasyon sistemlerinde verimi büyük ölçüde etkilemektedir. Süreklilik isteyen proseslerde kesinti sonucu doğan malzeme ve işgücü kayıpları önemli boyutlardadır.

Gerek hayati önem taşıyan kuruluşlarda, gerekse endüstriyel uygulamalarda gittikçe yaygın kullanım alanı bulan ups’lerin kullanım alanları aşağıda sıralanmıştır.

- Bilgisayarlar ve bilgisayar destekli otomasyon sistemleri,necron ups hastanede kullanılırken – Bilgisayar destekli üretim / ambalajlama tezgahları (otomotiv, metal işleme, tekstil vb.)
- Tıbbi elektronik cihazlar, hastaneler
- Hava alanı aydınlatması
- Hava trafik kontrol merkezleri
- Askeri radar sistemleri
- Haberleşme ve yayın kuruluşları
- Asansörler
- Elektronik kapılar
- Barkod cihazları
- Yazar kasalar
- Fotoğraf baskı cihazları ( Minilab vs. )
- CNC Tezgahları
- Elektronik teraziler
- Acil durum aydınlatma sistemleri
- Isıtma cihazları
- Soğutma cihazları
UPS‘ler işte bu gereksinimlerin zorlaması ile ortaya çıkmış statik elektronik düzenlerdir. Güç elektroniği ve elektronik kontrol tekniğindeki gelişmelere paralel olarak yenilenen UPS‘ler günümüzde tüketicinin tüm isteklerine cevap verebilecek özellikte ve performansta yapılabilmektedir.

UPS‘ler özellikle bilgi işlem sistemlerinde ve kişisel bilgisayarlarda şebekede bir arıza oluşması halinde o esnada çalışılan bilginin kaybolmaması ve genel olarak cihazın şebekeden gelebilecek bozucu etkilere karşı korunması amacıyla kullanılmaktadır. Bu bozucu etkiler;

- Rasgele veya düzenli elektrik kesintileri
- Kapasite yetersizliğinden doğan gerilim düşümleri veya sürekli düşük ya da yüksek şebeke gerilimi genel olarak güç kalitesinin düşük olması.
- Harmonik bozulmalar, kararsız frekans, ani gerilim sıçramaları ve gürültü.
- Harmonikler yakındaki bir tesiste büyükçe bir elektrik yükünün devreye girmesi veya çıkması ya da doğrusal olmayan yüklerin kullanımda olması nedeniyle oluşan ve şebeke gerilimi dalga şeklinin olması gereken sinüs formundan uzaklaşması sonucu ortaya çıkan yüksek frekanslı titreşimler olarak özetlenebilir.

NECRON KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI HAKKINDA BİLMEDİKLERİNİZ

Doğaya verdiği önemle, yaptığı araştırmalarla , içinde bulunduğu zamanın gösterdiği ekonomik ve teknolojik değişimlere uygun yapısıyla, ihtiva ettiği kaynakları ve yetenekleri bu alanda gelişmek adına kullanan bir mühendislik şirketidir Necron.


Necron ürün gamında yer alan C serisi kesintisiz güç kaynakları yarı mamul olarak halen Çin Halk Cumhuriyeti ve Taiwan'da iki ayrı fabrikada, ödün vermediğimiz kalite anlayışı ile güncel üretim yöntemleri ve en ileri teknoloji kullanılarak oluşturulmaktadır. Bu fabrikalardaki yarı mamul üretim süreci düzenli olarak Türk Mühendisler tarafından denetlenmekte ve onay verilmeyen yarı mamulün üretimine olanak tanınmamaktadır. Tüm bu yarı mamullerin montajı Türkiye'de tamamlanarak bitmiş ürüne dönüştürülmekte ve gerekli testler yapıldıktan sonra üretim süreci sonuçlanmış ve müşteriye teslim edilmek üzere hazır hale getirilmiş olmaktadır.

Necron, global dünyada ticaret alanında yüksek seviyelerde olmak adına, bütün müşterilerinin talep ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak ürünler üretmeyi, hizmet sunmayı ve Pazar stratejileri geliştirmeyi kendine ilke edinmiştir. Tüm dünyada ki insanların ihtiyaçlarını tam olarak karşılamak için, yüksek kalitede ve uygun fiyatlarda ürünler üretmeye ve kullanıma sunmaya devam edeceğiz. Benzer ürünlerin üretiminde, alışılagelmiş kalıpların dışına çıkarak teknolojide yenilikçi anlayışla, sektörümüzde önemli bir fark elde ettiğimizin bilincinde olarak bu yolda emin adımlarla yürümeye devam ediyoruz.Bilindiği üzere Kesintisiz Güç Kaynağı diğer tüm sanayi ürünleri gibi çeşitli bileşenlerden oluşmakta ve bu bileşenler kendi başlarına birer ürün niteliği taşımaktadırlar. Üretimin yapıldığı fabrikalarımızda yarı-mamül testleri, akü kapasite testleri, PCB testleri, mekanik dayanıklılık testleri, izolasyon testleri ve elektromanyetik testler detaylı bir şekilde yapılmaktadır. Bitmiş ürün ise başlı başına bir ürün niteliği taşıdığı için ayrıca detaylı fonksiyonel testlere tabi tutulmaktadır. Kalitemiz çeşitli kalite kuruluşları tarafından belgelenmiş ve standart haline getirilmiştir.

Necron Ups Sosyal Medya Sayfaları


Necron Güç Kaynakları Sosyal Medya Sayfaları
İnternet Sitesi
Facebook Sayfası
Twitter Sayfası
Flickr Sayfası
Friendfeedd Sayfası
Blog Sayfaları


13 Aralık 2011 Salı

Necron UPS


NECRON, çevreci tutumdan ödün vermeden, araştırmaya dayalı, günümüzün hızla değişen ekonomik şartlarında güçlü bir büyüme sağlayacak beceri ve kaynakların bir arada bulunduğu bir teknoloji ve mühendislik şirketidir.

NECRON, yeni Yüzyıl'ın evrensel ticaret hayatında zirvede olabilmek için, tüm müşterilerinin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler, hizmetler ve pazar stratejileri sunmayı kendine görev edinmiştir. Biz, tüm Dünyada insanların ihtiyaçlarına her zaman erişebilmeleri için; yüksek kaliteli ve uygun maliyetli ürünleri piyasaya sunmaya devam edeceğiz. Eşdeğer ürünlerin üretiminde, geleneksel kalıpların dışında pazara yenilikçi teknolojileri sunarak, sektörümüzde önemli bir farklılık yarattığımızı bilmekte ve bu yolda emin adımlarla yürümekteyiz. Pazarda en üstün performansa ulaşarak sektörde öncü olmaya devam etmek hedef ilkemiz haline gelmiştir.

Firmamızın işinde gösterdiği özen ve çalışma azmini; müşterilerimizin istek ve talepleri doğrultusunda yoğurup, aynı zamanda da; öncelikle toplumumuza ve onun nezdinde tüm Dünya’ya en iyiyi takdim edebilmenin güvenini yaşamakta ve bu doğrultunun da bizi gelecekteki Türkiye’nin teknolojik partneri yapmasını hedeflemekteyiz.

Ev Tipi Ürünler - V Serisi UPSMerkezi UPS sistemlerinin uygulanamadığı veya tercih edilmediği noktalarda, lokal çözümler sunabilen V serisi yüksek kalitesi ve güvenilirliği ile göz dolduruyor. Şık tasarımı onu çalışma masanızın maskotu haline getirdi. Sektörde çok yeni olmasına rağmen şimdiden binlerce ofiste kullanılıyor.

 • Lineinteractive dizayn
 • Kolay ve kullanışlı Led display
 • Buck ve Boost Voltaj regülasyonu vasıtasıyla stabil giriş gerilimi
 • Şebeke yokken çalıştırılabilme özelliği (cold start)
 • Şebeke kesilmesinde ve geri gelmesinde otomatik çalışma
 • Aşırı yük ve kısa devre koruması
 • Elektriksel gürültü, gerilim dalgalanmaları koruması
 • Standart DB9 Haberleşme arabirimi
 • Akıllı izleme ve kontrol yazılımı

Ev Tipi Ürünler - P Serisi UPS


P serisi kesintisiz güç kaynakları bireysel kullanım amaçlı olarak line-interactive topoloji ile tasarlanmış ürünlerdir. Sektördeki ağabeylerinden farklı olarak yeterli sayılabilecek performansı en düşük maliyetle sunabilmekte ve enerji problemlerinin sebep olduğu zaman ve iş gücü kaybını minimum düzeye indirmektedirler.

 • Lineinteractive dizayn
 • Kullanıcı tarafından kolayca değiştirilebilen akü dizaynı
 • Kolay ve anlaşılır LCD / LED display
 • Buck ve Boost Voltaj regülasyonu vasıtasıyla stabil giriş gerilimi
 • Şebeke yokken çalıştırılabilme özelliği (cold start)
 • Şebeke kesilmesinde ve geri gelmesinde otomatik çalışma
 • Fax/Tel/Modem koruması
 • Aşırı yük ve kısa devre koruması
 • Elektriksel gürültü, gerilim dalgalanmaları koruması
 • Standart RUPS2000 izleme ve kontrol yazılımı
 • Standart DB9 Haberleşme arabirimi ve kablosu

Ev&Ofis Tipi Ürünler - C SERİSİ (1-2-3KVA) UPS


C serisi küçük ofis uygulamaları ve tıp sektörünün ihtiyaçları doğrultusunda tasarlanmış fiyat ve kalite performansı ile rakipleri arasında lider konuma kolayca yerleşmiş bir Kesintisiz Güç Kaynağıdır.

Kullanıcı dostu, gereksiz detaylardan arındırılmış LCD ekranı sayesinde kolayca izlenebilmekte ve şık tasarımı ile yerleştirildiği bölümde göz doldurmaktadır.


 • Gerçek On-Line tasarım
 • Mikroişlemci kontrollü tam güvenilirlik
 • Giriş güç faktörü düzeltme (PFC) ile enerji verimliliği
 • Uzun yedekleme süresi
 • Şebeke yokken çalıştırılabilme özelliği (cold start)
 • Standart RS232 arabirimi ve akıllı izleme yazılımı
 • Açılışta otomatik test özelliği
 • Aşırı gerilim ve frekans dalgalanması koruması
 • Yük ve akü kapasitesi göstergesi
 • Kısa devre ve aşırı yük koruması
 • Gelişmiş koruma fonksiyonları
 • Standart SNMP desteği, SNMP kartı(opsiyonel)
 • Uluslararası ve yerel standartlara uygunluk

Kombi Jeneratörü K-JEN Serisi


Konutlarımızda ısınmak amaçlı kullanılan KOMBİ lerin çalışabilmesi için elektrik ve gazın kesilmemesi gerekir. Gazınız olsa bile elektrikler kesildiğinde kombiler çalışmazlar. Çünkü Tüm kombiler, diğer ev aletleriniz gibi elektrikle çalışırlar ve elektriklerin kesilmesi durumunda çalışamadıklarından dolayı görevlerini yerine getiremezler.

Bu nedenle NECRON'un sizler için özel olarak geliştirdiği bu kesintisiz güç kaynağı ile elektrik kesildiğinde kombiniz çalışmaya devam eder. KJEN içinde bulunan aküler sayesinde ürettiği ideal elektrik enerjisini kombinize vererek onun çalışmaya devam etmesini sağlar.

KJEN görevini yaparken kombiniz; elektrikte olan dalgalanmaları,düşmeleri, yükselmeleri, elektrik kesintilerini algılamayacak; bu sayede ömrü uzayacak ve daha az arıza yapacaktır.


 • Kombiler için 3-6 saat standart besleme süresi
 • 37 Ekran TV için 5 saat besleme süresi
 • Tüm kombi modellerine %100 uyum
 • Sessiz çalışma
 • Duvara monte edilebilme
 • Tam sinüs çıkış
 • Hızlı şarj
 • İlave akü ile 48 saate kadar besleme süresi
 • Tak-unut yapı ile kolay kullanım
 • İdeal enerji ile kombinizin ömrünü arttırır.
 • 2 yıl tam garanti 10 yıl yedek parça desteği.
Teknik tabloları görüntülemek için tıklayın.

Kamu BIMY17 Sponsoru NECRON


Kamu bilişim kurultayı olarak her sene düzenlenen geleneksek BIMY toplantısı sponsorlarından birisi olan Necron Elektronik A.Ş. ; yenilikçi ve yaratıcı çözümlerini kamu ve özel sektörün bilişim uzmanlarına aktarma ve paylaşma fırsatı bulduğu organizasyonda aldığı genç katılımcı ödülü ile sektöre bakış açısının ne kadar doğru olduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

Ulaştırma bakanımız Sayın Binali YILDIRIM'ında bizzat tebrik ettiği Necron; İstanbul, Ankara ve İzmir Bölge müdürlerininde üst düzey katılımı ile temsil edildiği organizasyonda önümüzdeki dönemde de çevreci ve yüksek teknoloji kullanan ürünlerini geliştireceğinin sözünü verdi.